Warunki użytkowania

Prawa autorskie

Jeżeli nie określono inaczej, pliki tekstowe, obrazy, grafika, dźwięk i animacje oraz wszelkie inne informacje oraz sposób ich graficznej prezentacji w Witrynie internetowej, a także wygląd i struktura Witryny podlegają prawom autorskim firmy NT Media oraz AMS Energa lub jej firmy macierzystej, AMS Energa w Polsce. Witryna internetowa ani żadna jej część nie może być kopiowana lub rozprowadzana. Witryna internetowa ani żadna jej część nie może być modyfikowana lub umieszczana na innych stronach bez uprzedniej pisemnej zgody firmy NT Media oraz AMS Energa, oraz pod warunkiem, że jej treść nie zostanie w żaden sposób zmieniona, a wszystkie prawa autorskie i informacje dotyczące własności zostaną zachowane.

Znaki towarowe

Jeżeli nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe przedstawione w Witrynie internetowej są chronione prawami do znaków towarowych firmy AMS Energa lub jej firmy macierzystej, AMS Energa w Polsce. Dotyczy to przede wszystkim logo i symboli firmy AMS Energa. Ani niniejsza Witryna internetowa ani jakiekolwiek materiały w niej zawarte nie udzielają, ani nie upoważniają żadnej osoby do udzielenia licencji do praw do własności intelektualnej firmy AMS Energa.

Gwarancja

Informacje zawarte w Witrynie internetowej dostarczane są przez firmę AMS Energa zgodnie ze stanem faktycznym oraz w najpełniejszym zakresie dopuszczonym stosownym prawem. Informacje te przekazywane są bez jakiejkolwiek gwarancji, jednoznacznej lub ukrytej. Informacje uznawane są za prawidłowe, jednak mogą one zawierać błędy lub niedokładności. Firma AMS Energa nie oświadcza i nie gwarantuje, że funkcje i aplikacje zawarte w Witrynie internetowej nie zostaną przerwane lub nie są wolne od błędów. Firma AMS Energa nie gwarantuje, że serwer i/lub Witryna internetowa są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Firma AMS Energa nie składa żadnego oświadczenia co do tego, czy materiały w Witrynie internetowej są odpowiednie i/lub możliwe do zastosowania w innych lokalizacjach. Dostęp do materiałów z terytorium, w ramach którego ich treść jest nielegalna jest zabroniony.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Firma AMS Energa jednoznacznie zrzeka się odpowiedzialności za błędy, które mogą wystąpić w wyniku błędów systemu lub (tymczasowej lub stałej) awarii Witryny internetowej, jej aplikacji lub innych narzędzi. W najpełniejszym zakresie dopuszczonym stosownym prawem firma AMS Energa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z wykorzystania lub niemożności wykorzystania Witryny internetowej.

Linki do stron osób trzecich

Firma AMS Energa dostarcza, jako usługę, linki do stron osób trzecich, takich jak NT Media, McAfee oraz Google. Strony te nie są własnością, nie są obsługiwane ani kontrolowane przez AMS Energa i dlatego też Firma AMS Energa nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za te strony i ich treść. Linki wykorzystywane są na własne ryzyko użytkownika. Nie wolno wprowadzać linków do Witryny internetowej na własnych lub innych stronach bez uprzedniej, pisemnej zgody firmy AMS Energa.

Informacje poufne i zastrzeżone

Firma AMS Energa nie chce otrzymywać od Państwa informacji poufnych lub zastrzeżonych poprzez Witrynę internetową. Należy zauważyć że żadne informacje lub materiały przesłane do firmy AMS Energa nie będą traktowane jako poufne. Firma AMS Energa nie ma obowiązku analizy, oceny i przyjęcia takich informacji lub materiałów. Przesyłając firmie AMS Energa jakiekolwiek informacje lub materiały, udzielacie jej Państwo nieograniczonej, nieodwołalnej licencji na wykorzystanie, odtwarzanie, prezentowanie, przedstawianie, modyfikowanie, transmitowanie i rozprowadzanie takich informacji lub materiałów oraz zgadzacie się na to, że firma AMS Energa może dobrowolnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, znajomość rzeczy lub techniki przesłane do niej w jakimkolwiek celu. Dlatego też firma AMS Energa nie ponosi odpowiedzialności za straty, wydatki lub szkody, z uwzględnieniem między innymi zapłaty rekompensaty, w związku z takimi informacjami lub materiałami.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące niniejszych warunków należy wysyłać na adres firmy wymieniony wyżej lub na ams.energa@gmail.com. W tytule należy zaznaczyć "Pytanie dotyczące witryny internetowej AMS Energa".

Klauzula wyłączenia

Jeżeli którakolwiek z części niniejszych warunków uznana zostanie za niemożliwą do wprowadzenia w życie lub sprzeczną ze stosownym prawem jakiejkolwiek jurysdykcji, nie ma to wpływu na ważność pozostałych części lub postanowień.

Właściwe prawo

Niniejsze warunki zostały stworzone zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają.

Właściwy sąd

Wszelkie spory związane z niniejszymi warunkami podlegają wyłącznej jurysdykcji Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby firmy AMS Energa.

Szybki Kontakt

AMS Energa

ul. Leśna 34

62-080 Tarnowo Podgórne, Polska

REGON:363024025

NIP:7010521371

KRS:0000587010

+48 535 867 490

kontakt@ams-energa.pl

Pozostań w Kontakcie

Wyrażam zgodę na newsletter.

AMS Energa 2016 - 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie NT Media